I. Uwagi ogólne:

1) o wynikach oceny prawidłowości odstrzału skład oceniający powiadamia zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt lub punkty czerwone, niebieskie bądź żółte, powiadamia zainteresowanego na piśmie;
2) od oceny dokonanej przez składy oceniające, z wyjątkiem przypadków za które przyznano punkty żółte, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej,
3) w przypadku stwierdzenia niezgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej lub naruszenia zasad postępowania z trofeami łowieckimi w stosunku do myśliwego stosowane są kary porządkowe przewidziane statutem;
4) kary porządkowe nakłada zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania myśliwego, na podstawie arkuszy, a w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Polskiego Związku Łowieckiego także na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny;
5) o nałożeniu kar porządkowych zarząd okręgowy informuje zarząd okręgowy właściwy dla położenia obwodu, w którym pozyskana została zwierzyna oraz koła łowieckie, których członkiem jest myśliwy, a także koło, w obwodzie którego pozyskana została zwierzyna;
6) komisje oceny prawidłowości odstrzału są zobowiązane do trwałego oznakowania trofeum poprzez nawiercanie w prawym możdżeniu otworu o średnicy 3-6 mm.

W przypadku dokonanej oceny na punkty czerwone lub niebieskie odpowiednio oznakowana żuchwa podlega zdeponowaniu przez okres do 6 miesięcy. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu oznakowaniu.


7) w uzasadnionych przypadkach takich jak:
a) uchylenie się od obowiązku przedłożenia trofeum do oceny,
b) świadome wprowadzanie w błąd komisji oceny,
c) notoryczne wykonywanie odstrzałów nieprawidłowych i nagannych właściwy zarząd okręgowy kieruje sprawę na drogę postępowania dyscyplinarnego przed rzecznikiem dyscyplinarnym.
8) za trofeum spreparowane starannie uważa się trofeum pozbawione tkanki mięsnej i łącznej oraz wybielone, z pełnym uzębieniem - z wyjątkiem ubytków naturalnych.
9) Ocena medalowa trofeów łowieckich:
Ocenie medalowej trofeów podlegają obligatoryjnie - obowiązkowo
Parostki sarn rogaczy o wadze brutto powyżej 470 g, .
Wieńce jeleni o wadze brutto powyżej 5,0 kg,
Oręża dzików szable o długości powyżej 19 cm.

Zasady selekcji pdf.

Prawo lowieckie pdf.

Kalendarz myśliwski - wkrótce

 
© Koło Łowieckie Rogacz